اعتراف یک مقام سابق MI6/ در مقابل چین به اندازه کافی مجهز نیستیم