تذکر کتبی شورا به یک مدیر شهری؛ راه انداختن بگو مگوهای بچه دبستانی به صلاح نیست