ارتباط جالبی که بین طول عمر با مدرک تحصیلی افراد وجود دارد