موبایل سارق سرنخ سرقت‌های بزرگ | سارق عجول ، موبایلش را داخل خودرو جا گذاشت