روزنامه هم میهن: بخشی از جریان اصولگرایی،برای اداره کشور دنبال شیوه کره شمالی است