کاهش آمار مراجعه به مراکز اهدای خون تهران/ نیاز بیشتر مراکز جراحی به خون در فصل سرما