شکاف در جبهه شاهین‌ها؛ استراتژی خارپشت در آستانه فروپاشی؟