مرگ در تنهایی برای پسر جوان در کوه های دوران رفسنجان