اختلاف قیمت این خودرو در بازار و نمایندگی سر به فلک کشید