ترکیه تعلیق پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را تمدید کرد