رفتن مورینیو به ناپولی منتفی شد/ اوسیمن قطعاً از ناپلی‌ها جدا می‌شود