ساختمان در آتش سوخته بیمارستان گاندی ۲ روز بعد از حادثه/ عکس