الحاق هواناوهای مجهز به موشک برد بلند به نیروی دریایی ارتش در آینده نزدیک