واریز 273 میلیارد تومان سود به حساب بیش از 500 هزار سهامدار