پیش بینی پالتیکو از زمان خروج نظامیان آمریکایی در عراق و سوریه