خبر جدید از انتقال موسسه نور به بانک ملی/ مشتریان نور شماره حساب بانک ملی را گرفتند