این جا پلاک های نو را خون مالی می کنند | این پیرمرد دعا می کند مردم ماشین بخرند