بانک مرکزی با منابع کافی خود نرخ ارز را به قیمت های قبلی برمی‌گرداند