بودجه معاونت هنری سه برابر و بودجه تئاتر فجر 6 برابر شد