استمرار در  ورزش سبب افزایش بهره وری و کارایی می شود