انجام 30 دقیقه پیاده روی مهم ترین نقش را در کنترل قند خون دارد