نمایش صحنه‌های وحشت نظامیان اشغالگر از تلویزیون رژیم اسراییل