واکنش تند روسیه به رزمایش بزرگ ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور