پرداختی جدید تشویقی به حساب این کارمندان + جزییات تکمیلی