نمک ید دار تصفیه شده را به مقدار کم در آخر پخت به غذا اضافه کنید