نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا و صدور صورت حساب