کاهش ۱۰۰ میلیونی قیمت خودروهای مونتاژی / تکلیف خودروهای مازاد خودروسازان چیست؟