رکورد حضور مخاطبان در تئاتر شهر شکست / دو هزار تماشاگر در یک روز