آغاز رقابت 5 هزار ورزشکار؛ استاندار تهران: باقرشهر با تلاش شهردار در خط مقدم توسعه ورزش قرار گرفت