فیلم/ فرار نظامیان اشغالگر بعد از تیراندازی مقاومت فلسطین