درخواست جامعه پزشکی از سازمان برنامه و بودجه / ابلاغ تعرفه های پزشکی بدون تغییر باشد