بیش از 2 هزار و 748 نظامی اسرائیل از هفتم اکتبر تاکنون زخمی شدند