تصویری جگرسوز از ساختمان سوخته بیمارستان گاندی + عکس