محموله تسلیحات پیشرفته و بزرگ وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود