آتش نشانی: ۵ بار اخطار عدم رعایت ایمنی به بیمارستان گاندی داده شده بود