تماس مخبر با وزیر کشور و استاندار تهران درباره آتش سوزی بیمارستان گاندی | هنوز مورد فوتی نداشته ایم | دلیل شروع آتش سوزی مشخص شد؟