حرکت ارزشمند نیروهای ارتش ایران که مردم را خوشحال کرد