خبری که معلمان را خوشحال کرد/ ماجرای اعزام به آمریکا و اروپا