کمربند بیشتر، جاده بیشتر/ چگونه پکن از قبل شوک دریای سرخ را مهار کرد؟