سالمندان مراقب این نوع کلاه برداری و سو استفاده باشند!