اهدای پرچم متبرک حرم حضرت امیرالمؤمنین به موزه سینما