فیلم لحظه سرقت مسلحانه سرباز فراری پس از قتل 5 هم خدمتی اش در کرمان / خانواده کرمانی وحشت کرده بودند