چگونه سیاست اسرائیل در سانسور آمار کشته شدگان به «روز فاجعه بار» برای صهیونیست‌ها منتهی شد؟