سقوط هواپیمای روسی/ اسیران اوکراینی یا موشک ضدهوایی؛ محموله چه بود؟