پاسخ اولیه آمریکا درباره پروند ترور شهید سلیمانی منتظر پاسخ قطعی هستیم | اقدامات حقوقی ترور مستشاران سپاه در سوریه