آل کثیر: هواداران حق دارند ناراحت باشند چون از بعضی مسائل خبر ندارند