چرا «ترور» سریال مهمی است؟/حاج قاسم؛ خیلی دور، خیلی نزدیک