متاسفانه شاهد یک صعود مفتضحانه بودیم/ این ضعیف‌ترین تیم جام است