اقدام فوری و غیره منتظره هواداران پرسپولیس؛ جام های گزینه درویش پاک شد!