بخشی از بودجه محیط زیست پرداخت شد / مبلغ پیشنهادی چقدر بود؟